การยื่นขอยกเว้นค่าดูแลเด็ก

保育料無償化の手続きについて
เมื่อเข้าโรงเรียนอนุบาล หรือสถานดูแลเด็กที่ผ่านการรับรองนั้น อาจจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการดูแลเด็ก ต้องยื่นเอกสารล่วงหน้า

■คุณสมบัติ
(1) ค่าดูแลเด็ก(ส่วนการศึกษา)สำหรับโรงเรียนอนุบาล และ สถานดูแลเด็กที่ผ่านการรับรอง
・เด็กเล็กอายุ 3 ปีขึ้นไป ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ค.ศ.2018 เป็นต้นไป

(2) ค่าฝากดูแลเด็กสำหรับโรงเรียนอนุบาล และ สถานดูแลเด็กที่ผ่านการรับรอง
・เด็กเล็กที่ต้องการการดูแล เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.2018 ถึงวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2021
・ครัวเรือนที่ได้รับการยกเว้นภาษีท้องถิ่น (ชิมินเซ) และต้องการการดูแลเด็กเล็ก เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.2021 ถึงวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2022

(3) ค่าดูแลเด็กสำหรับสถานดูแลเด็กนอกการรับรอง
・เด็กที่ต้องการการดูแล เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.2018 ถึงวันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2021
・ครัวเรือนที่ได้รับการยกเว้นภาษีท้องถิ่น (ชิมินเซ) และต้องการการดูแลเด็กเล็ก เป็นเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ค.ศ.2021 เป็นต้นไป

แต่ละสถานที่นั้น มีเงื่อนไขและการยื่นเอกสารต่างกัน กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่โฮมเพจ

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018245/1018246/1021141.html

■ติดต่อสอบถาม
แผนกเด็ก ฝ่ายอนุบาลการดูแลเด็ก
โทรศัพท์:06-6384-1592

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL