manager

Português / ポルトガル語

Serviço de consulta com especialistas para estrangeiros

外国人のための専門家相談O Centro de Consulta oferece dias de consulta regular com especialistas. Você poderá se consultar com um es...
ไทย / タイ語

การเข้ารับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สำหรับชาวต่างชาติ

外国人のための専門家相談ศูนย์ให้คำปรึกษามีกำหนดวันให้เข้ารับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สามารถเข้าขอรับคำปรึกษาเป็นภาษาตัวเองได้เข้ารับ...
Bahasa Indonesia / インドネシア語

Konsultasi dengan para pakar untuk orang asing

外国人のための専門家相談Pusat konsultasi menyelenggarakan konsultasi secara reguler dengan parapakar. Anda dapat berkonsultasi deng...
नेपाली भाषा / ネパール語

विदेशीहरूको लागि विशेषज्ञ परामर्श

外国人のための専門家相談परामर्श केन्द्रले विशेषज्ञहरूसँग परामर्शको लागि नियमित दिनहरू प्रदान गर्दछ। तपाइँको आफ्नै भाषामा विशेषज्ञहर...
한국・조선어 / 韓国・朝鮮語

Buổi tư vấn cùng các chuyên gia dành cho người nước ngoài

外国人のための専門家相談Chúng tôi đang tổ chức các buổi tư vấn cùng chuyên gia hiện định kỳ hàng tháng. Tại đây bạn có thể tư vấn b...
Copied title and URL