manager

Português / ポルトガル語

Provisão Especial aos Assegurados do Seguro de Saúde Nacional durante os Anos Escolares

修学中の国民健康被保険者の特例Em princípio, o estudante devem aderir ao Seguro Nacional de Saúde de sua residência.No entanto, ao real...
ไทย / タイ語

ข้อบัญญัติพิเศษสำหรับผู้ประกันสุขภาพแห่งชาติขณะศึกษา

修学中の国民健康被保険者の特例ตามกฎทั่วไป จะต้องซื้อประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ สถานที่อยู่อาศัยแต่นักศึกษาที่อาศัยอยู่นอกเมืองซุยตะ ที่ได้...
Bahasa Indonesia / インドネシア語

Peraturan Khusus untuk Asuransi Kesehatan Nasional Selama Sekolah

修学中の国民健康被保険者の特例Pada prinsipnya, Asuransi Kesehatan Nasional harus didaftarkan sesuai dengan tempat tinggal.Akan tetapi,...
नेपाली भाषा / ネパール語

अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा द्वारा बीमा गरिएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष प्रावधानहरू

修学中の国民健康被保険者の特例राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा छ।सिद्धान्तमा, तपाईंले आफ्नो निवास स्थानमा सेवामा सामेल हुनुपर्छ। यद्यपि, सुइता...
한국・조선어 / 韓国・朝鮮語

재학 중 학생의 국민건강피보험자 특례

修学中の国民健康被保険者の特例국민건강보험은 주소지 가입이 원칙입니다.다만, 스이타시가 아닌 지역에서 살고 있는 학생이 스이타시내의 부모의 송금으로 생활하는 경우에는 필요한 절차를 통하여 졸업일까지 보험을 사용할 수 ...
Copied title and URL