Filipino / フィリピン語

May problema ba kayo?
Namomroblema ka bang mag-isa?

Pakakaingatan po namin ang inyong lihim. Libre po ito.

Pinamamahalaan namin ang mga suliranin sa buhay katulad ng- kung paano palakihin ang isang anak, tungkol sa edukasyon, sa paggamot o paano gamutin, sa mga kapakanang panlipunan, trabaho, visa at iba pa.

Araw at oras ng konsultasyon

Martes at Miyerkules 10:00 am – 4:00 pm
May mga consultant sa multilingual.

Wika:
English, Chinese, Korean, Vietnam, Indonesian, Nepal and Portuguese

Lunes, Huebes at Biernes 10:00 am – 4:00 pm
Aasikasuhin ito ng tauhan ng assosasyon.

Wika:
Japanese, English at Russian
Puwede rin sa ibang pang wika, kaya makipag-ugnayan po kayo sa amin.

※Konsultasyon sa mga eksperto (administrative scribener, isang certified social worker, lawyer) nagpapalit buwan-buwan

Lugar
Suita City International Association (SIFA)
6F Senri new Town Plaza 1-2-1 Tsukumodai, Suita city, Osaka, japan
Malapit sa “Minami Senri” station sa Hankyu Line
06-6835-1770
soudan@suita-sifa.org

申込もうしこみはここから

ここで相談そうだん予約よやくができます。
電話でんわ窓口まどぐちです。

  1) 名前なまえ ※ニックネームOK

  2) 電話でんわ番号ばんごう

  3) E-mail

  4) 言語げんご複数ふくすう選択せんたく(たくさん えらんでも いい です)

  5) 相談そうだん内容ないよう複数ふくすう選択せんたく(たくさん えらんでも いい です)

  6) 相談そうだん方法ほうほう

  7) 時間じかん
  だい1いち希望きぼう

  だい2希望きぼう

  だい3さん希望きぼう

  時間じかんについてもう一度いちどSIFAから連絡れんらくします。
  SIFAから連絡れんらくがなかったら、おしえてください。
  入力にゅうりょくされた情報じょうほう相談そうだん事業じぎょう以外いがい目的もくてき使つかいません。秘密ひみつまもります。

  News

  日本語 / Japanese

  低所得者(ていしょとくしゃ)支援(しえん)給付金(きゅうふきん)について

  2024年(ねん)4月(がつ)から、住民税(じゅうみんぜい)均等割(きんとうわり)非課税(ひかぜい)世帯(せたい) または 住民税(じゅうみんぜい)均等割(きんとうわり)のみ課税(かぜい)世帯(せたい)になった世帯(せたい)(※)の人(ひ...
  日本語 / Japanese

  児童(じどう)手当(てあて)手続(てつづ)きについて

  吹田市(すいたし)にすんでいる、中学生(ちゅうがくせい)までのこども(※)をそだてている人(ひと)は児童(じどう)手当(てあて)がもらえます。手続(てつづ)きがひつような人もいます。※中学生(ちゅうがくせい)までのこども=中学校(ちゅうが...
  日本語 / Japanese

  小学校(しょうがっこう)中学校(ちゅうがっこう)給食(きゅうしょく)のお(かね)について

  吹田市立(すいたしりつ)の小学校(しょうがっこう)・中学校(ちゅうがっこう)の給食(きゅうしょく)(※)のお金(かね)がかわります。もうしこみはいりません。※給食(きゅうしょく)=学校(がっこう)で食(た)べるお昼(ひる)ごはん ■...
  日本語 / Japanese

  外国人(がいこくじん)のための専門家(せんもんか)相談(そうだん)

  相談(そうだん)センターで 専門家(せんもんか)に相談(そうだん)できます。あなたの ことばで 相談(そうだん)できます。無料(むりょう)。ひみつを まもります。オンラインも できます。※予約(よやく)をしなければなりません。 ★せ...
  日本語 / Japanese

  (くに)地方(ちほう)共通(きょうつう)相談(そうだん)チャットボット

  「国(くに)・地方(ちほう)共通(きょうつう)相談(そうだん)チャットボット」は、子(こ)育(そだ)てやマイナンバー、医療(いりょう)保険(ほけん)、給付(きゅうふ)金(きん)について、分(わ)からないことに答(こた)えます。15のことば...
  Copied title and URL