Filipino / フィリピン語

May problema ba kayo?
Namomroblema ka bang mag-isa?

Pakakaingatan po namin ang inyong lihim. Libre po ito.

Pinamamahalaan namin ang mga suliranin sa buhay katulad ng- kung paano palakihin ang isang anak, tungkol sa edukasyon, sa paggamot o paano gamutin, sa mga kapakanang panlipunan, trabaho, visa at iba pa.

Araw at oras ng konsultasyon

Martes at Miyerkules 10:00 am – 4:00 pm
May mga consultant sa multilingual.

Wika:
English, Chinese, Korean, Vietnam, Indonesian, Nepal and Portuguese

Lunes, Huebes at Biernes 10:00 am – 4:00 pm
Aasikasuhin ito ng tauhan ng assosasyon.

Wika:
Japanese, English at Russian
Puwede rin sa ibang pang wika, kaya makipag-ugnayan po kayo sa amin.

※Konsultasyon sa mga eksperto (administrative scribener, isang certified social worker, lawyer) nagpapalit buwan-buwan

Lugar
Suita City International Association (SIFA)
6F Senri new Town Plaza 1-2-1 Tsukumodai, Suita city, Osaka, japan
Malapit sa “Minami Senri” station sa Hankyu Line
06-6835-1770
soudan@suita-sifa.org

申込もうしこみはここから

ここで相談そうだん予約よやくができます。
電話でんわ窓口まどぐちです。

  1) 名前なまえ ※ニックネームOK

  2) 電話でんわ番号ばんごう

  3) E-mail

  4) 言語げんご複数ふくすう選択せんたく(たくさん えらんでも いい です)

  5) 相談そうだん内容ないよう複数ふくすう選択せんたく(たくさん えらんでも いい です)

  6) 相談そうだん方法ほうほう

  7) 時間じかん
  だい1いち希望きぼう

  だい2希望きぼう

  だい3さん希望きぼう

  時間じかんについてもう一度いちどSIFAから連絡れんらくします。
  SIFAから連絡れんらくがなかったら、おしえてください。
  入力にゅうりょくされた情報じょうほう相談そうだん事業じぎょう以外いがい目的もくてき使つかいません。秘密ひみつまもります。

  News

  日本語 / Japanese

  住民税(じゅうみんぜい)非課税(ひかぜい)世帯(せたい) 給付金(きゅうふきん)の おしらせ

  住民税(じゅうみんぜい)非課税(ひかぜい)世帯(せたい)の 人(ひと)が 給付金(きゅうふきん)を もらうことが できます(30,000円(えん))。※世帯(せたい)=おなじ しゅうにゅうで 生活(せいかつ)する かぞく ■もらうこ...
  日本語 / Japanese

  はじめて 妊娠(にんしん)の しんだんを うける (ひと)が お(かね)を もらうことが できます

  しゅうにゅうが 少(すく)ない 世帯(せたい)の 妊娠(にんしん)している 人(ひと)が 産婦人科(さんふじんか)に はじめて いく ときに お金(かね)の 一部(いちぶ)を もらうことが できます。※世帯(せたい)=同(おな)じ しゅう...
  日本語 / Japanese

  小学生(しょうがくせい)中学生(ちゅうがくせい)が 学校(がっこう)で 必要(ひつよう)な お(かね)を もらうことが できます

  学校(がっこう)で 必要(ひつよう)な お金(かね)や、病気(びょうき)を 治(なお)す お金(かね)を もらうことが できます。 ■もらう ことが できる 人(ひと)(1~3の 全(すべ)てに あてはまる 人(ひと))1) 吹田市...
  日本語 / Japanese

  防災(ぼうさい)ブックが(あたら)しくなりました

  災害(さいがい)が おこった ときに にげる 場(ば)所(しょ)や じゅんびする ことが 書(か)いてあります。災害(さいがい)の ときの ために ふだんから 確認(かくにん)を しましょう。(※災害(さいがい)=大(おお)雨(あめ)や ...
  日本語 / Japanese

  高齢者(こうれいしゃ)生活(せいかつ)支援(しえん)ギフトカードを もらう ことが できます

  食(た)べものの ねだんや 電気(でんき)・ガス代(だい)が 高(たか)くなったので、 3000円(えん)の ギフトカードを もらう ことが できます。 ■もらうことが できる人(ひと)65歳(さい)以上(いじょう)で (1) か ...
  Copied title and URL