Filipino / フィリピン語

May problema ba kayo?
Namomroblema ka bang mag-isa?

Pakakaingatan po namin ang inyong lihim. Libre po ito.

Pinamamahalaan namin ang mga suliranin sa buhay katulad ng- kung paano palakihin ang isang anak, tungkol sa edukasyon, sa paggamot o paano gamutin, sa mga kapakanang panlipunan, trabaho, visa at iba pa.

Araw at oras ng konsultasyon

Martes at Miyerkules 10:00 am – 4:00 pm
May mga consultant sa multilingual.

Wika:
English, Chinese, Korean, Vietnam, Indonesian, Nepal and Portuguese

Lunes, Huebes at Biernes 10:00 am – 4:00 pm
Aasikasuhin ito ng tauhan ng assosasyon.

Wika:
Japanese, English at Russian
Puwede rin sa ibang pang wika, kaya makipag-ugnayan po kayo sa amin.

※Konsultasyon sa mga eksperto (administrative scribener, isang certified social worker, lawyer) nagpapalit buwan-buwan

Lugar
Suita City International Association (SIFA)
6F Senri new Town Plaza 1-2-1 Tsukumodai, Suita city, Osaka, japan
Malapit sa “Minami Senri” station sa Hankyu Line
06-6835-1770
soudan@suita-sifa.org

申込もうしこみはここから

ここで相談そうだん予約よやくができます。
電話でんわ窓口まどぐちです。

  1) 名前なまえ ※ニックネームOK

  2) 電話でんわ番号ばんごう

  3) E-mail

  4) 言語げんご複数ふくすう選択せんたく(たくさん えらんでも いい です)

  5) 相談そうだん内容ないよう複数ふくすう選択せんたく(たくさん えらんでも いい です)

  6) 相談そうだん方法ほうほう

  7) 時間じかん
  だい1いち希望きぼう

  だい2希望きぼう

  だい3さん希望きぼう

  時間じかんについてもう一度いちどSIFAから連絡れんらくします。
  SIFAから連絡れんらくがなかったら、おしえてください。
  入力にゅうりょくされた情報じょうほう相談そうだん事業じぎょう以外いがい目的もくてき使つかいません。秘密ひみつまもります。

  News

  日本語 / Japanese

  おおさかふの かわの ぼうさい じょうほうの ホームページが あたらしく なりました

  おおさかふの かわの ぼうさい じょうほうの ホームページが あたらしく なりました。たくさん あめが ふっているときに にげる ところが わかります。ぜひ みてください。 「大阪府(おおさかふ)河川(かせん)防災(ぼうさい)情報(...
  日本語 / Japanese

  2023(ねん)4(がつ)から しょうがっこうに いく こどもが いる ひと

  就学(しゅうがく)援助(えんじょ)制度(せいど)(新入学(しんにゅうがく)学用品費(がくようひんひ))のおしらせ 2023年(ねん) 4月(がつ)から しょうがっこうに いく こどもが いる ひと は がっこうに いく じゅんびを ...
  日本語 / Japanese

  弁護士(べんごし)による外国人(がいこくじん)のための1(にち)相談(そうだん)サービス(さーびす)

  弁護士(べんごし)に相談(そうだん)することができます。生活(せいかつ)相談(そうだん)もできます。 相談(そうだん)時間(じかん)は1時間(じかん)です。通訳付(つうやくつ)きで相談(そうだん)したい人(ひと)は、1週間前(しゅう...
  日本語 / Japanese

  しゅうにゅうが すくない かていは 5万円を うけとることができます

  しゅうにゅうが すくない かていは 5万円(まんえん)を うけとることができます。 ①じゅうみんぜいが かからない かてい。②2022年(ねん)1月(がつ)いこうに、しゅうにゅうが へった かてい。 (よんでください)・市役所...
  日本語 / Japanese

  外国人(がいこくじん)のための専門家(せんもんか)相談(そうだん)

  秘密(ひみつ)厳守(げんしゅ)・無料(むりょう) 在留(ざいりゅう)資格(しかく)・仕事(しごと)・生活(せいかつ)相談(そうだん)など行政(ぎょうせい)書士(しょし)・社会(しゃかい)保険(ほけん)労務士(ろうむし)・弁護士(べん...
  Copied title and URL