Filipino / フィリピン語

May problema ba kayo?
Namomroblema ka bang mag-isa?

Pakakaingatan po namin ang inyong lihim. Libre po ito.

Pinamamahalaan namin ang mga suliranin sa buhay katulad ng- kung paano palakihin ang isang anak, tungkol sa edukasyon, sa paggamot o paano gamutin, sa mga kapakanang panlipunan, trabaho, visa at iba pa.

Araw at oras ng konsultasyon

Martes at Miyerkules 10:00 am – 4:00 pm
May mga consultant sa multilingual.

Wika:
English, Chinese, Korean, Vietnam, Indonesian, Nepal and Portuguese

Lunes, Huebes at Biernes 10:00 am – 4:00 pm
Aasikasuhin ito ng tauhan ng assosasyon.

Wika:
Japanese, English at Russian
Puwede rin sa ibang pang wika, kaya makipag-ugnayan po kayo sa amin.

※Konsultasyon sa mga eksperto (administrative scribener, isang certified social worker, lawyer) nagpapalit buwan-buwan

Lugar
Suita City International Association (SIFA)
6F Senri new Town Plaza 1-2-1 Tsukumodai, Suita city, Osaka, japan
Malapit sa “Minami Senri” station sa Hankyu Line
06-6835-1770
soudan@suita-sifa.org

申込もうしこみはここから

ここで相談そうだん予約よやくができます。
電話でんわ窓口まどぐちです。

  1) 名前なまえ ※ニックネームOK

  2) 電話でんわ番号ばんごう

  3) E-mail

  4) 言語げんご複数ふくすう選択せんたく(たくさん えらんでも いい です)

  5) 相談そうだん内容ないよう複数ふくすう選択せんたく(たくさん えらんでも いい です)

  6) 相談そうだん方法ほうほう

  7) 時間じかん
  だい1いち希望きぼう

  だい2希望きぼう

  だい3さん希望きぼう

  時間じかんについてもう一度いちどSIFAから連絡れんらくします。
  SIFAから連絡れんらくがなかったら、おしえてください。
  入力にゅうりょくされた情報じょうほう相談そうだん事業じぎょう以外いがい目的もくてき使つかいません。秘密ひみつまもります。

  News

  日本語 / Japanese

  2024(ねん)4(がつ)から 保育所(ほいくしょ)幼稚園(ようちえん)の (もう)()みについて

  【幼稚園(ようちえん)について】吹田市(すいたし)に 住(す)んでいる 子(こ)どもは 幼稚園(ようちえん)に 入(はい)ることが できます。■子(こ)どもの 年齢(ねんれい)2024年(ねん)4月(がつ)1日(ついたち)時点(じてん)で...
  日本語 / Japanese

  外国人(がいこくじん)のための専門家(せんもんか)相談(そうだん)

  相談(そうだん)センターで 専門家(せんもんか)に 相談(そうだん)できます。あなたの ことばで 相談(そうだん)できます。無料(むりょう)。ひみつを まもります。オンラインも できます。外国人(がいこくじん)に つながりのある日本人(に...
  日本語 / Japanese

  夜間(やかん)中学校(ちゅうがっこう)勉強(べんきょう)できます

  「夜間(やかん)中学校(ちゅうがっこう)」は 小学校(しょうがっこう)や 中学校(ちゅうがっこう)を そつぎょうしていない 人(ひと)や、じゅうぶんな 勉強(べんきょう)が できずに 中学校(ちゅうがっこう)を そつぎょうした人(ひと)が...
  日本語 / Japanese

  夏休(なつやす)み 自習室(じしゅうしつ)の おしらせ

  吹田市(すいたし)の しせつ(としょかんなど)の 自習室(じしゅうしつ)で べんきょうすることが できます。むりょうです。じゆうに 行(い)っても いいです。 日(ひ)と 時間(じかん)は ばしょによって ちがいます。ホームページを...
  日本語 / Japanese

  台風(たいふう)がきます きをつけて

  台風(たいふう)が きます。8月15日(火ようび)は 相談(そうだん)センターは やすみです。 風(かぜ)と、雨(あめ)が つよくなります。あぶないです。 気象庁(てんき:きしょうちょう) NHK Word(ニュー...
  Copied title and URL