เงินช่วยเหลือการตรวจการตั้งครรภ์ครั้งแรก

初回産科受診料の一部を助成します
เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่จำเป็นในการเข้ารับการตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ์ครั้งแรก สำหรับสตรีในครอบครัวรายได้ต่ำ

■คุณสมบัติ
เป็นราษฎรชาวเมืองซุยตะ ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเทศบาล หรือ ได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ

■จำนวนเงินช่วยเหลือ
ค่าตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ์สำหรับครรภ์แรก (สูงสุด 10,000 เยนต่อครั้ง)

■วิธีการสมัคร
ยื่นสมัครข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ค่าตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ์สำหรับครรภ์แรก (ตรวจได้ที่สถานพยาบาลในเมือง และนอกเมือง) สำรองจ่ายก่อนแล้วทำเรื่องเบิกคืน จ่ายสูงสุด 10,000 เยน
(2) ยื่นเรื่องรับบัตรเข้ารับการตรวจ (เข้าตรวจที่สถานพยาบาลในเมืองที่ให้ความร่วมมือ)
ผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการตราจได้เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ รับบัตรเข้ารับการตรวจล่วงหน้า ที่สามารถใช้ได้ภายในวงเงิน 10,000 เยน กรุณาเข้าปรึกษาที่กองอนามัยแม่และเด็กก่อน

■เอกสารที่ต้องยื่น
(1) เบิกคืนค่าใช้จ่ายการตรวจวินิจฉัยการตั้งครรภ์ครั้งแรก
① หนังสือคู่มือแม่และเด็ก (ถ้าไม่มีไม่ต้องยื่น)
② ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง) หรือ ใบแจ้งยอดชำระ
③ สำเนาสมุดบัญชีรับเงินในนามของผู้ตั้งครรภ์ (ชื่อสถาบันการเงิน รหัสสาขา เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี(ฟุริกานะ))ที่สามารถตรวจสอบได้ (เช่น สมุดบัญชี บัตรเงินสด เป็นต้น)
④ ตราประทับ
⑤ 【※เฉพาะผู้ที่ตรงตามเงื่อนไข】 เอกสารที่แสดงสถานะการชำระภาษีของครัวเรือน (เช่น ใบรับรองภาษีเทศบาล)

(2) บัตรเข้ารับการตรวจ
【※เฉพาะผู้ที่ตรงตามเงื่อนไข】 เอกสารแสดงสถานะการชำระภาษีของครัวเรือน (เช่น ใบรับรองภาษีเทศบาล)

■ช่องยื่นใบสมัตร
ยื่นสมัครที่ช่องใดช่องหนึ่งดังต่อไปนี้
(เวลาทำการ:วันธรรมดา เวลา 9:00 ถึง 17:30)
① ที่อยู่:19-2 Deguchimachi,Suita (ศูนย์สุขภาพเมืองซุยตะ ชั้น 3)
โทรศัพท์:06-6339-1214
② ศูนย์สุขภาพมินามิเซนริ บุงกัง
ที่อยู่:1-2-1Tsukuodai, Suita (เซ็นรินิวทาวน์พลาซ่า ชั้น 4)
โทรศัพท์:06-6155-2812

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018205/1018215/1026462.html
 
ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL