ประกาศแจ้งสิทธิประโยชน์ของครัวเรือนที่ได้รับยกเว้นภาษีถิ่นที่อยู่

住民税非課税世帯 給付金のお知らせ
เพื่อลดภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นของครัวเรือนที่ได้รับการยกเว้นภาษีถิ่นที่อยู่ มีเงินช่วยเหลือ 30,000 เยนต่อครัวเรือน

■คุณสมบัติผู้สมัคร
ณ วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ.2023 มีหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ที่เมืองซุยตะ และได้รับการยกเว้นภาษีปีค.ศ.2023

■วงเงินช่วยเหลือ
จำนวน 30,000 เยนต่อครัวเรือน

■ระยะเวลาการชำระ
ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมมีการส่งเอกสารแจ้งไปให้ผู้ที่มีสิทธิยื่นสมัคร

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018735/1028381/1027756.html

■ฝ่ายรับผิดชอบ
ที่ว่าการอำเภอเมืองซุยตะ กองสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการสังคม
โทรศัพท์:06-6384-1335

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL