ประกาศสวัสดิการเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับครัวเรือนที่มีบุตรในความดูแล

子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ
เงินช่วยเหลือสำหรับครัวเรือนรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น จ่าย 50,000 เยนต่อบุตร 1 คน

■対象者คุณสมบัติผู้สมัคร
ตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง (1)~(5) นี้

ครัวเรือนผุ้ปกครองเดี่ยว
(1) ผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรสำหรับเดือนมีนาคม ค.ศ.2023
(2) ผู้ปกครองเดี่ยวที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรสำหรับเดือนมีนาคม ค.ศ.2023เนื่องจากรับเงินบำนาญสาธารณะ และรายได้ในปี ค.ศ.2021 ต่ำกว่าวงเงินระบบเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตร
(3) ผู้ปกครองเดี่ยวที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรสำหรับเดือนมีนาคม ค.ศ.2023 เศรษฐกิจการเงินของครัวเรือนเปลี่ยนแปลงกระทันหันเนื่องจากค่าครองชีพที่สุงขึ้น รายได้อยู่ในระดับเดียวกับผู้ได้รับเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตร

ครัวเรือนเลี้ยงดูบุตรนอกเหนือจากครัวเรือนผู้ปกครองเดี่ยว
(4) ครัวเรือนเลี้ยงดูบุตรที่ได้รับเงินช่วยเหลือสวัสดิการค่าครองชีพพิเศษของปีค.ศ.2022
(5) ผู้ปกครองครัวเรือนนอกเหนือจากข้อ (4) มีบุตรในความดูแลที่เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2005 (เด็กพิการที่เกิดปีค.ศ.2003) ~วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2024 ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น มีรายได้ลดลงถึงระดับได้รับการยกเว้นภาษีถิ่นที่อยู่

■วงเงินช่วยเหลือ
จำนวน 50,000 เยนต่อบุตร 1 คน

■วิธีการยื่นเรื่อง
เงื่อนไข (2)、(3)、(5) ไม่ต้องยื่นเรื่อง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โฮมเพจข้างล่างนี้

■โฮมเพจ
ครัวเรือนผุ้ปกครองเดี่ยว
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018219/1018222/1027426.html

ครัวเรือนเลี้ยงดูบุตรนอกเหนือจากครัวเรือนผู้ปกครองเดี่ยว
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018219/1018222/1027425.html

■ฝ่ายรับผิดชอบ
แผนกเด็ก กองสวัสดิการเลี้ยงดูบุตร
โทรศัพท์ :06-6384-1471

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL