ประกาศแจ้งผลการพิจารณาเบี้ยประกันสุขภาพแห่งชาติและอัตราการยกเว้น

国民健康保険料決定通知書の送付と減免のお知らせ
ใบแจ้งเบี้ยประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับเดือนเมษายน ปีค.ศ.2023 ถึง เดือนมีนาคม ปีค.ศ.2024 มีการส่งทางไปรษณีย์ในกลางเดือนมิถุนายน สำหรับผู้ที่มีอายุ

75 ปีขึ้นไป จะมีการส่งใบแจ้งไปทางไปรษณีย์ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม

หากชำระจ่ายเบี้ยประกันได้ยากเนื่องจากประสบเหตุภัยพิบัติ การว่างงาน ฯลฯ กรุณายื่นเรื่องขอลดหย่อนหรือขอยกเว้นได้

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018391/1024421/1024827.html

■ฝ่ายรับผิดชอบ
ฝ่ายสุขภาพและการแพทย์ กองประกันสุขภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ :050-1807-2183

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL