มีการแจกบัตรของขวัญช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้สูงอายุ

高齢者生活支援ギフトカードを配付します。
เพื่อรับมือกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการแจกบัตรของขวัญ 3,000 เยนต่อคน เพื่อช่วยเหลือภาระทางการเงินของผู้สูงอายุ

■คุณสมบัติ
ผู้ที่มีอายุ 65 ขึ้นไป และเข้าเกณฑ์ข้อ 1 หรือ 2 ดังต่อไปนี้
(1) ณ วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.2023 มีการลงทะเบียนถิ่นที่อยู่ในเมืองซุยตะ (รวมถึงผู้ที่อพยพย้ายไปยังที่อยู่ที่แตกต่างจากที่อยู่ที่ลงทะเบียนเนื่องจากมีการได้รับความรุนแรงจากคู่สมรสหรือญาติคนอื่น)
(2) ณ วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.2023 มีการลงทะเบียนถิ่นที่อยู่ในเมืองอื่น แต่ได้รับการรับรองจากนายกเทศมนตรีว่าได้อพยพย้ายไปยังที่อยู่ในเมืองเนื่องจากมีการได้รับความรุนแรงจากคู่สมรสหรือญาติคนอื่น

■วิธีการส่ง
มีการรวมส่งให้แต่ล่ะครัวเรือนในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.2023
※กรุณารับภายในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ.2023

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/coronavirus/1020195/1020504/1020505/1026451.html

■ฝ่ายรับผิดชอบ
กองสวัสดิการ สำนักงานสวัสดิการผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ :06-6384-1339

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL