หนังสือป้องกันภัยพิบัติเล่มใหม่

防災ブックが新しくなりました
ที่เมืองซุยตะมีการทำหนังสือป้องกันภัยพิบัติขั้น เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติ เป็นการเตรียมตัวรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการเก็บตุนอาหารที่บ้าน สถานที่อพยพ เส้นทางไปสถานที่อพยพหลบภัย ฯลฯ

■ภาษาญี่ปุ่น PDF

■ภาษาอังกฤษ PDF

■ภาษาจีน PDF

■ภาษาเกาหลี PDF

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL