สิทธิประโยชน์ได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก

保育料無償化の認定手続き
การเข้าโรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้รับการรับรอง(ส่วนการศึกษา) สถานดูแลเด็กที่ไม่รับรับการรับรอง ฯลฯ นั้น ถ้ายื่นเอกสาร「ใบสมัครการรับรองสิทธิประโยชน์การใช้สวัสดิการ」ล่วงหน้า จะมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก
แต่อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนและขอบเขตจำกัดการการยกเว้นค่าใช้จ่ายนั้น จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานดูแลเด็กแต่ละที่และความจำเป็นในการดูแลเด็ก

■สถานที่ที่สามารถเข้ารับเอกสารการรับรองสิทธิประโยชน์การใช้สวัสดิการ
โรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กที่เข้าอยู่ในปัจจุบัน (รวมถึงสถานที่ที่กำหนดจะเข้าด้วย)

■กลุ่มเป้าหมาย ปีเรวะ 5
(1)ค่าดูแลเด็กที่โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้รับการรับรอง (ส่วนการศึกษา)
เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.2017 (ปีเฮเซ 29) – วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2022 (ปีเรวะ 4)

(2)ค่าดูแลเด็กตามวันเวลาที่ดูแล ที่โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้รับการรับรอง
ア เด็กเล็กที่ต้องการการดูแล
เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.2017 (ปีเฮเซ 29) – วันที่ 1 เมษายนค.ศ.2020 (ปีเรวะ 2)

イเด็กเล็กที่ต้องการการดูแลในครัวเรือนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเทศบาล
เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.2020 (ปีเรวะ 2) – วันที่ 1 เมษายนค.ศ.2021(ปีเรวะ 3)

(3)ค่าดูแลเด็กสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กที่ไม่ได้รับการรับรอง
アเด็กเล็กที่ต้องการการดูแล
เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.2017 (ปีเฮเซ 29) – วันที่ 1 เมษายนค.ศ.2020 (ปีเรวะ 2)

イเด็กเล็กที่ต้องการการดูแลในครัวเรือนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเทศบาล
เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ค.ศ.2020 (ปีเรวะ 2)

■สถานที่ยื่นเอกสาร
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) และ (2) ยื่นที่โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้รับการรับรองแต่ละแห่ง
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ (3) ยื่นที่ฝ่ายดูแลเด็กอนุบาล

■ระยะเวลาการยื่น
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) และ (2) ยื่นที่โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้รับการรับรองแต่ละแห่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ (3) ยื่นภายในสิ้นเดือน ของเดือนก่อนที่จะเข้ารับสวัสดิการ

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018230/1018245/1018246/

■ติดต่อสอบถาม
(1)โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้รับการรับรอง แต่ละแห่ง
(2)แผนกเด็ก ฝ่ายดูแลเด็กอนุบาล (โทร :06-6384-1592)

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL