ระบบรับรองคำสาบานตนเป็นคู่ชีวิตเมืองซุยตะ

吹田市パートナーシップ宣誓証明制度
เมืองซุยตะมีเป้าหมายในราษฎรแต่ละคน ยอมรับ เคารพ และสนับสนุนความหลากหลายในวิถีชีวิตชองกันและกัน และหนึ่งข้อนั้นคือ สนับสนุนกลุ่มชนส่วนน้อยทางเพศ ให้ได้ใช้ชีวิตในรูปแบบของตัวเอง เปิดตัวระบบรับรองคำสาบานตนเป็นคู่ชีวิตในเดือนเมษายน ค.ศ.2023

■วันเริ่มเปิดรับ
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน ค.ศ.2023

■คุณสมบัติ
・ทั้งคู่อายุ 18 ปีขึ้นไป
・อย่างน้อยคนใดคนหนึ่งเป็นราษฎรเมืองซุยตะ หรือ วางแผนจะย้ายเข้าเมืองซุยตะ
・ทั้งคู่ไม่มีคู่สมรส (รวมถึงผู้ที่แต่งงานโดยพฤตินัย)
・ทั้งคู่ไม่มีคู่ชีวิตอื่น
・ทั้งคู่ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ

■ขั้นตอนการดำเนินเรื่อง
(1)การนัด
กรุณานัดจองวันสาบานตนล่วงหน้า ทางโทรศัพท์ ทางแฟกซ์ หรือทางอีเมล์
(2)การสาบานตน
ในวันเวลานัด กรุณามาที่ที่ว่าการอำเภอพร้อมกันทั้งคู่ เพื่อกรอกเอกสารรับรองคำสาบานตนเป็นคู่ชีวิตกัน

■เอกสารที่จำเป็นในการสาบานตน
(1)หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ หรือ หนังสือรับรองบันทึกถิ่นที่อยู่
(2)สำเนาทะเบียนครอบครัว หรือ หนังสือรับรองความเป็นโสด
※สามารถยกเว้นเอกสารได้หากมีภูมิลำเนาหรือที่อยู่ถาวรอยู่ในเมือง และมีเอกสารรับรองคำสาบานตนเป็นคู่ชีวิตของคู่ชีวิต
【สำหรับชาวต่างชาติ】
กรุณายื่นเอกสารรับรองความสามารถทางกฎหมายในการทำสัญญาแต่งงาน ฯลฯ ที่ออกโดยประเทศบ้านเกิด เอกสารที่ยืนยันว่าไม่มีคู่สมรสพร้อมคำแปลภาษาญี่ปุ่น
(3)เอกสารยืนยันตนเอง (ใบขับขี่ มายนัมเบอร์คาร์ด หนังสือเดินทาง ฯลฯ)
(4)หลักฐานชื่อเล่นหรือชื่อที่สอง (ในกรณีที่ต้องการใช้ชื่อเล่นหรือชื่อที่สอง)

■ความเป็นไปได้
(1)การย้ายเข้าที่อยู่อาศัยของเทศบาล (สมัครเพื่อย้ายเข้าอยู่กับคู่ชีวิต)
(2)การเข้าเยี่ยมหรือเข้ารับฟังที่โรงพยาบาล (การเข้าเยี่ยมขณะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล การเข้าร่วมรับฟังคำอธิบายขั้นตอนทางการแพทย์)

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kurashi/1018573/1026208.html

■ช่องทางการรับและติดต่อสอบถาม
ฝ่ายกิจการพลเมือง สำนักงานสิทธิมนุษยชน (ตึกอาคารสูง ชั้น 1 ช่องติดต่อหมายเลข 134)
เบอร์โทรศัพท์ :06-6384-1513

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL