การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับชาวต่างชาติ

外国人のための専門家相談
ที่ศูนย์ให้คำปรึกษามีกำหนดวันเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ สามารถปรึกษาด้วยภาษาของตัวเองได้
เข้ารับคำปรึกษาฟรี มีการรักษาข้อมูลเป็นความลับ เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์ได้
※ต้องนัดจองเข้ารับคำปรึกษาล่วงหน้า

■เรื่องงาน ค่าจ้าง ฯลฯ (ทนายความด้านแรงงานและประกันสังคม)
วัน :วันอังคารที่ 11 เมษายน ค.ศ.2023
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ.2023
เวลา :13:00-16:00

■สถานภาพพำนัก วีซ่า ฯลฯ (ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)
วัน :วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ.2023
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม ค.ศ.2023
เวลา :13:00-16:00

■การแต่งงาน การหย่าร้าง ความรุนแรงในครอบครัว(DV) ฯลฯ (ทนายความ)
วัน :วันพุธที่ 14 มิถุนายน ค.ศ.2023
วันอังคารที่ 13 กันยายน ค.ศ.2023
เวลา :13:00-16:00

■วิธีนัดจอง
・โทรศัพท์ 06-6835-1770
・อีเมล์ soudan@suita-sifa.org
・แบบฟอร์มกูเกิล https://forms.gle/XyvpB5jWiqeureae7

■สถานที่ :ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ/SIFA
รถไฟฮังคิวสายเซ็นริ สถานี「มินามิเซ็นริ」มีทางเชื่อมตรงจากสถานี

★มีการให้คำปรึกษาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันด้วย

Copied title and URL