เงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้เข้าประกันสุขภาพแห่งชาติระหว่างการศึกษา

修学中の国民健康保険者の特例
ตามหลักการแล้ว ควรสมัครเข้าประกันสุขภาพแห่งชาติของเขตที่อยู่อาศัย แต่นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในเมืองซุยตะและรับเงินค่าครองชีพจากผู้ปกครอง ถ้ายื่นเอกสารดำเนินเรื่อง จะสามารถใช้ประกันสุขภาพแห่งชาติของเมืองซุยตะได้จนถึงวันจบการศึกษา

■เอกสารที่จำเป็น
(1)ใบรับรองการลงทะเบียนเรียน (หรือบัตรนักศึกษา)
(2)เอกสารยืนยันตัวตน (มายนัมเบอร์การ์ด ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ฯลฯ)

■ระยะเวลาการยื่นเอกสาร
ภายใน 14 วันหลังจากยื่นเอกสารแจ้งย้ายออก

■ช่องทางยื่นเอกสาร
นำเอกสารที่จำเป็นไปยื่นที่ช่องทางต่อไปนี้
(1)ที่ว่าการอำเภอเมืองซุยตะ ฝ่ายประกันสุขภาพแห่งชาติ ตึกเตี่ย ชั้น 1 ช่อง 111)
(2)สำนักงานสาขาเซ็นริ สำนักงานสาขายามาดะ สำนักงานสาขาเซ็นริโอกะ

■ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมอนามัยและการแพทย์ (เบอร์โทรศัพท์ :06-6384-1241)

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL