Thông báo về chế độ Miễn giảm tiền Bảo hiểm y tế toàn dân

国民健康保険料の減免のお知らせ
Giấy Xác nhận tiền bảo hiểm y tế toàn dân của niên độ 2024 (tính từ tháng 4/2024 – 3/2025) sẽ được gửi qua đường bưu điện từ giữa tháng 6. Giấy Xác nhận tiền bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi sẽ được gửi từ giữa tháng 7 đối với người từ 75 tuổi trở lên, g.
Những trường hợp không thể đóng bảo hiểm y tế do gặp tai nạn, thất nghiệp, …, có thể trao đổi để được miễn giảm chi phí bảo hiểm.

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018391/1024421/1024827.html

■Liên hệ
Phòng Bảo hiểm y tế toàn dân, Bộ phận Sức khỏe – Y tế
Điện thoại: 050-1807-2183

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita để được giải đáp.

Copied title and URL