แจ้งการยกเว้นเบี้ยประกันสุขภาพแห่งชาติ

国民健康保険料の減免のお知らせ
เอกสารแจ้งกำหนดเบี้ยประกันสุภาพแห่งชาติสำหรับปี ค.ศ.2024 มีการจัดส่งไปทางไปรษณีย์ช่วงกลางเดือนมิถุนายน สำหรับผู้ที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป จะมีการจัดส่งเอกสารแจ้งกำหนดเบี้ยประกันสุภาพแห่งชาติสำหรับผู้สูงอายุไปทางไปรษณีย์หลังกลางเดือนกรกฎาคม
หากยากที่จะชำระเบี้ยประกันได้เนื่องจากภัยพิบัติ หรือ ว่างงาน อาจจะได้รับการพิจารณายกเว้นเมื่อสมัคร

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018391/1024421/1024827.html

■ติดต่อสอบถาม
กรมอนามัยและการแพทย์ กองประกันสุขภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ :050-1807-2183

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL