สวัสดิการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

低所得者支援給付金について
ครัวเรือนที่เพิ่งได้รับการยกเว้นภาษีท้องถิ่นต่อหัว และครัวเรือนที่ชำระเพียงภาษีท้องถิ่นต่อหัว จะได้รับเงินช่วยเหลือ 100,000 เยน
ครอบครัวที่มีเด็กในความดูแลจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกตามจำนวนเด็ก 50,000 เยนต่อคน

■คุณสมบัติ
ณ วันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ.2024 มีการลงทะเบียนเป็นราษฎรเมืองซุยตะ เป็นครัวเรือนที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้รับการยกเว้นรายได้ภาษีถิ่นที่อยู่ในปีงบประมาณ 2024
※ครัวเรือนที่ปีงบประมาณ ค.ศ.2023 เป็นครัวเรือนได้รับการยกเว้นภาษีถิ่นที่อยู่รับเงินช่วยเหลือ 70,000 เยน หรือ ครัวเรือนที่ชำระเพียงภาษีท้องถิ่นต่อหัวรับเงินช่วยเหลือ 100,000 เยนนั้น ไม่ได้รับสิทธิ์

■จำนวนเงินช่วยเหลือ
・จำนวน 100,000 เยนต่อครัวเรือน
・ครอบครัวที่มีเด็กในความดูแลเกิดหลังวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.2006 ได้รับตามจำนวนเด็ก 50,000 เยนต่อคน ※เด็กที่อยู่ในสถานดูแลไม่ได้รับสิทธิ์

■วิธียื่นเรื่อง
หลังเดือนกรกฎาคม จะมีการส่งเอกสารยื่นยันข้อกำหนดการชำระไปให้ครัวเรือนที่เข้าเงื่อนไขทางไปรษณีย์ หากครัวเรือนที่ได้รับเอกสารมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข กรุณากรอกเอกสารและยื่นส่งโดยใช้ซองที่แนบมาด้วย ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.2024

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018735/1028381/1034440.html

■ติดต่อสอบถาม
ศูนย์รับแจ้งผลประโยชน์ (Kyuufukin Call Center)
โทรศัพท์ :0120-938-208(ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

■หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมสวัสดิการ หน่วยงานสวัสดิการการครองชีพ

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL