ขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือการดูแลเด็ก

児童手当の手続きについて
เงินช่วยเหลือการดูแลเด็กนั้น จ่ายให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองซุยตะที่ดูแลเด็กจนจบชั้นมัธยมต้น (ถึงวันที่ 31 มีนาคมแรก หลังวันเกิดอายุครบ 15 ปี)
ผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือหลังเดือนมิถุนายน ค.ศ.2024 จะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ และจะต้องยื่นเรื่อง

■คุณสมบัติ
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อ (1) หรือ (2) ต้องยื่นเรื่อง
(1) ได้รับเอกสารรายงานสถานะปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว
(2) เมื่อปีที่แล้วไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ แต่ปีนี้มีสิทธิ์ได้รับเนื่องจากรายได้ลดลง

■วิธียื่นเอกสาร
(1) ผู้ที่ได้รับเอกสารายงานสถานะปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว
→มีการส่งเอกสารแจ้งไปทางไปรษณีย์ ถ้าได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว กรุณายื่นเอกสารที่จำเป็นภายในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน ค.ศ.2024
(2)ผู้ที่เมื่อปีที่แล้วไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ แต่ปีนี้มีสิทธิ์ได้รับเนื่องจากรายได้ลดลง
→เมื่อปีค.ศ.2022 ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ แต่ปีค.ศ.2023 มีรายต่ำกว่าเพดานรายได้ที่กำหนด จะต้องยื่นเรื่อง กรุณายื่นเรื่องภายใน 15 วันนับจากวันหลังได้รับเอกสารแจ้งภาษีผู้อยู่อาศัย

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018219/1018222/1005540.html

■ติดต่อสอบถาม
แผนกเด็ก ฝ่ายดูแลสวัสดิการเด็ก
โทรศัพท์:06-6384-1470

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL