Thông báo về Tiền Hỗ trợ đặc biệt dành cho các hộ gia đình đang nuôi con nhỏ

子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ
Do tình hình vật giá tăng cao gây ảnh hưởng tiêu cực đến các hộ gia đình thu nhập thấp đang nuôi con nhỏ, thành phố quyết định hỗ trợ mỗi trẻ 5 man yên.

■Đối tượng
Những người thuộc một trong các nhóm từ (1)~(5) dưới đây

Hộ gia đình đơn thân
(1) Những người đã nhận Tiền Hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em phần tháng 3 năm 2023
(2) Những người không nhận Tiền Hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em phần tháng 3 năm 2023 do đang nhận Nenkin, có mức thu nhập năm 2021 dưới Hạn mức nhận Hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em
(3) Những người không nhận Tiền Hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em phần tháng 3 năm 2023, có mức thu nhập bị giảm đột ngột do tình hình lạm phát, xuống ngang mức nhận Hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em

Hộ gia đình không thuộc diện đơn thân
(4) Những hộ gia đình đã nhận Tiền hỗ trợ đặc biệt dành cho hộ gia đình nuôi con nhỏ niên độ 2022
(5) Những hộ gia đình ngoài diện (4), đang nuôi trẻ sinh từ ngày 2/4/2005 – 29/2/2024 (trẻ khuyết tật sinh từ năm 2003), có mức thu nhập bị giảm do lạm phát xuống ngang mức được miễn thuế thị dân.

■Số tiền hỗ trợ
Mỗi trẻ 50,000 yên (5 man yên)

■Thủ tục đăng ký
Những người thuộc nhóm (2), (3), (5) cần hoàn thành thủ tục đăng ký.
Chi tiết vui lòng tham khảo tại website dưới đây.

■Website
Hộ gia đình đơn thân
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018219/1018222/1027426.html

Hộ gia đình đang nuôi con nhỏ (ngoài diện đơn thân)
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018219/1018222/1027425.html

■Phụ trách
Phòng Phụ trách Tiền Hỗ trợ nuôi trẻ, Bộ phận Nhi đồng
Điện thoại: 06-6384-1471

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Trung tâm Tư vấn Đa ngôn ngữ một cửa thành phố Suita.

Copied title and URL