Thông báo gửi Giấy Xác nhận tiền bảo hiểm y tế toàn dân và các chế độ miễn giảm

国民健康保険料決定通知書の送付と減免のお知らせ
Giấy Xác nhận tiền bảo hiểm y tế toàn dân tính từ tháng 4/2023 – 3/2023 sẽ được gửi qua đường bưu điện từ giữa tháng 6.

Đối với người cao tuổi trên 75 tuổi, giấy Xác nhận tiền bảo hiểm y tế dành cho người cao tuổi sẽ được gửi từ giữa tháng 7.

Những trường hợp không thể đóng bảo hiểm y tế do gặp tai nạn, thất nghiệp, …, vui lòng đăng ký chế độ miễn giảm chi phí bảo hiểm.

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018391/1024421/1024827.html

■Đơn vị phụ trách
Phòng Bảo hiểm y tế toàn dân, Bộ phận Sức khỏe – Y tế
Số điện thoại: 050-1807-2183

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Trung tâm Tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita.

Copied title and URL