Thông báo về Tiền hỗ trợ dành cho các hộ gia đình được miễn thuế thị dân

住民税非課税世帯 給付金のお知らせ
Nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế do tình hình vật giá leo thang, mỗi hộ gia đình thuộc diện được miễn thuế thị dân sẽ nhận được khoản hỗ trợ 30,000 yên.

■Đối tượng
Các hộ gia đình có đăng ký cư trú tại thành phố Suita tính tại thời điểm ngày 1 tháng 6 năm 2023, thuộc diện được miễn thuế thị dân niên độ 2023.

■Mức hỗ trợ
Mỗi hộ gia đình 30,000 yên

■Thời gian chi trả
Những người thuộc diện được hỗ trợ sẽ nhận được thông báo qua đường bưu điện từ đầu tháng 7

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018735/1028381/1027756.html

■Đơn vị phụ trách
Phòng An sinh xã hội, ban Phúc lợi, tòa thị chính thành phố Suita
Điện thoại: 06-6384-1335

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita.

Copied title and URL