สำหรับผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีค.ศ.2023

2023年分の確定申告をする人へ
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของปีค.ศ.2023 ยื่นได้ระหว่าง วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2024 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม ค.ศ.2024
(※)แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นั้น เป็นการยื่นคำนวณภาษีเงินได้ใน 1 ปี (เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมา) ภาษีที่จ่ายมากเกินไปจะได้รับกลับคืน ส่วนที่จ่ายขาดไปนั้นจะต้องจ่ายเพิ่ม

ถ้าดูที่โฮมเพจของสำนักงานภาษีแห่งชาติ (หน่วยงานระดับชาติที่จัดการเรื่องภาษี) จะมีคำอธิบายขั้นตอนและวิธีการเตรียมเอกสาร
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

■สิ่งที่จำเป็นในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
(1)บัตรเลขประจำตัว มายนัมเบอร์
(2)ถ้าไม่มีบัตรเลขประจำตัว ใช้「ใบแจ้งหมายเลขประจำตัว สูจิการ์ด」แทน พร้อมกับเอกสารรับรองตนเอง (ใบขับขี่ บัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง)
(3)เอกสารรับรองรายได้ (ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ปีค.ศ.2023

■สถานที่ยื่นเอกสาร
ศูนย์ฝึกอบรมญี่ปุ่น JEC เอซากะ (เมืองซุยตะ เอซากะ 1 โชเมะ)
เวลา 9:00~16:00 (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ แต่เปิดวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์)

■คำเตือน
・กรุณาเดินทางมาที่สถานที่ยื่นเอกสารโดยการเดินทางระบบสาธารณะ
・เพื่อลดความแออัดหนาแน่น จะต้องรับบัตรคิวในการเข้ายื่นเอกสาร มีวิธีรับบัตรคิว 2 วิธี
①รับบัตรคิวที่แจกในวันเข้ายื่นเอกสารที่สถานที่ยื่นเอกสาร
②รับบัตรคิวล่วงหน้าทางไลน์ของสำนักงานภาษีแห่งชาติ
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=994gqzfc

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL