ระบบช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับการเข้าเรียนใหม่โรงเรียนประถม

小学校新入学学用品費の援助について
ผู้ที่มีเด็กในความดูแลที่จะเข้าโรงเรียนเทศบาลเมืองซุยตะในเดือนเมษายน ค.ศ.2024 สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับการเข้าเรียนใหม่ได้ก่อนเข้าโรงเรียน

■วงเงินช่วยเหลือ
54,060 เยน

■คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบ(1)~(3) ข้อดังต่อไปนี้
(1) อาศัยอยู่ในเมืองซุยตะ
(2) ผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยประถม ที่วางแผนจะให้เด็กเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลเมืองซุยตะในเดือนเมษายน ค.ศ.2024
(3) ผู้ที่มีรายได้ต่อครัวเรือนของปี ค.ศ.2022 คำนวณตามมาตรฐานสวัสดิการแล้ว ต่ำกว่ามาตรฐาน อนุมัติเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน

■ระยะเวลาการยื่นสมัคร
ถึง วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2024

■เอกสารที่ต้องยื่น
(1) แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนใหม่
(2) เอกสารแสดงรายได้ (「หนังสือรับรองการเสียภาษีเมือง (เมืองและหมู่บ้าน) ค.ศ.2023」ของทุกคนในครัวเรือน)
→(2)ผู้ที่ ณ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2023 มีชื่อลงทะเบียนเป็นราษฎรเมืองซุยตะ ไม่ต้องยื่นเอกสาร

■วิธีการสมัคร
(1)ส่งทางไปรษณีย์ (「ไปรษณีย์ลงทะเบียน (โทคุเทคิโลคุยูบิน)」 หรือ 「ไปรษณีย์ลงทะเบียนธรรมดา (คันอิคาคิโทเมะ)」)ประทับตราไปรษณีย์ถูกต้อง
(2)ยื่นด้วยตัวเอง (วันธรรมดา 9:00~17:30)
ที่อยู่ :〒564-0027 Suita-shi Asahimachi 3- 402 Suita City Board of Education(Kyoiku iinkai) , School Affairs Division (Gakumuka)

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018293/1025109.html

■ติดต่อสอบภาม
ฝ่ายการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา
โทรศัพท์:06-6155-8196

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL