การยื่นภาษีเมืองภาษีจังหวัดของปีค.ศ.2024

2024年度分の市・府民税の申告
การยื่นภาษีเมืองภาษีจังหวัดของปีค.ศ.2024 กรุณายื่นระหว่างวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม ค.ศ.2024
(※)การยื่นภาษีเมืองภาษีจังหวัดนั้น เป็นการแจ้งรายรับระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2023 ให้เมืองซุยตะรับทราบ

■ผู้ที่จะต้องยื่นเอกสาร
(1)ณ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2024 อาศัยอยู่ในเมืองซุยตะ และมีรายได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2023

■ผู้ที่ไม่ต้องยื่นเอกสาร
(1)ผู้ที่ยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ของปีค.ศ.2023
(2) รายได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.2023 เป็นเงินเดือนเท่านั้น และบริษัทยื่นปรับสิ้นปีให้ (บริษัทยื่นรายงานการจ่ายเงินเดือนต่อที่ว่าการอำเภอให้เรียบร้อยแล้ว)

■สถานที่ยื่นเอกสาร
ที่ว่าการอำเภอเมืองซุยตะ ตึกราบเตี้ย ชั้น 2 ห้องประชุมภาษี
เวลา 9:00~17:15 (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
เพื่อลดความแออัดหนาแน่น กรุณาส่งเอกสารรายงานภาษีไปที่กแผนกภาษีเทศบาลทางไปรษณีย์

■ที่อยู่ทางไปรษณีย์
565-8550 Osaka-fu Suita-shi Izumi-cho1-3-40
Suita City Hall Tax Department Municipal Tax Division
(กรมสรรพากร กองภาษีเทศบาล ที่ว่าการอำเภอเมืองซุยตะ)

■ระยะเวลาการยื่น
ยื่นระหว่างวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม

■สิ่งที่จำเป็นในการยื่นเอกสาร
(1)บัตรเลขประจำตัว มายนัมเบอร์
(2)ถ้าไม่มีบัตรเลขประจำตัว ใช้「ใบแจ้งหมายเลขประจำตัว สูจิการ์ด」แทน พร้อมกับเอกสารรับรองตนเอง (ใบขับขี่ บัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว หนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง)
(3)เอกสารรับรองรายได้ (ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ฯลฯ) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม ปีค.ศ.2023

■ติดต่อสอบถาม
กรมสรรพากร กองภาษีเทศบาล ที่ว่าการอำเภอเมืองซุยตะ
โทรศัพท์ : 06-6384-1248

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL