ถึง ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นประถมปีที่ 1

ประกาศระบบช่วยเหลือการเข้าเรียน (ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับการเข้าเรียนใหม่)
ผู้ปกครองที่มีเด็กที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเมืองซุยตะในเดือนเมษายน ปีเรวะ5 (ค.ศ.2023) สามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับการเข้าเรียนใหม่ได้ก่อนเข้าโรงเรียน

■วงเงินช่วยเหลือ
54,060 เยน

■คุณสมบัติผู้ยื่นเอกสาร (ผู้ที่มีคุณสมบัติครบ ①~③ ข้อดังต่อไปนี้)
① อาศัยอยู่ในเมืองซุยตะ
② ผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยประถม ที่วางแผนจะให้เด็กเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเมืองซุยตะในเดือนเมษายน ปีเรวะ5
③ ผู้ที่มีรายได้ต่อครัวเรือนของปีเรวะ4คำนวณตามมาตรฐานสวัสดิการแล้ว ต่ำกว่ามาตรฐาน อนุมัติเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน

■ เอกสารที่ต้องยื่น
① แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียนใหม่ (เงินช่วยเหลือในการเข้าเรียน) (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ หรือ ยื่นด้วยตัวเอง)
② เอกสารแสดงรายได้ (「หนังสือรับรองการเสียภาษีเมือง (เมืองและหมู่บ้าน) ปีเรวะ4」ของทุกคนในครัวเรือน)
・ผู้ที่ ณ วันที่ 1 มกราคม ปีเรวะ4 ทำการลงทะเบียนเป็นราษฎรชาวเมืองซุยตะแล้ว และได้ยื่นแสดงรายได้ของปีเรวะ 3 เรียบร้อยแล้ว → ยื่นส่ง ①
・ผู้ที่ ณ วันที่ 1 มกราคม ปีเรวะ4 ลงทะเบียนเป็นราษฎรชาวเมืองอื่นนอกเหนือจากเมืองซุยตะ → ยื่นส่ง ① และ ②

■วิธีการยื่นเอกสาร
① ยื่นออนไลน์
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018293/1003386.html
② ส่งทางไปรษณีย์ (「ไปรษณีย์ลงทะเบียน (โทคุเทคิโลคุยูบิน)」 หรือ 「ไปรษณีย์ลงทะเบียนธรรมดา (คันอิคาคิโทเมะ)」)
③ ยื่นด้วยตัวเอง (วันธรรมดา 9:00~17:30)
ที่อยู่ : ฝ่ายการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาเมืองซุยตะ 3-402 อาซาฮิมะจิ เมืองซุยตะ

■ระยะเวลาการยื่นเอกสาร
ตั้งแต่วันพุธที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ ปีเรวะ5 ถึง วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ ปีเรวะ5

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL