ประกาศ ระบบเงินช่วยเหลือการเรียนในโรงเรียนมัธยมปลายเมืองซุยตะปีการศึกษา2023

2023年度吹田市高等学校等学習支援金制度
ผู้ที่เข้าเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลาย สามารถขอรับเงินช่วยเหลือค่าหนังสือเรียนได้

■วงเงินช่วยเหลือ
เดือนละ 4,000 เยน (รวมจ่ายครึ่งปีในเดือนตุลาคม และ มีนาคม)

■คุณสมบัติผู้ยื่นเอกสาร (มีคุณสมบัติครบ①~④)
①ครัวเรือนที่มีรายได้น้อยกว่า 「มาตรฐานการอนุมัติเงินช่วยเหลือการเรียนของโรงเรียนเมืองซุยตะ ปีการศึกษาเรวะ5」 หรือ ครัวเรือนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
②ผู้ที่ปัจจุบันนี้เข้าเรียนอยู่ที่โรงเรียนชั้นมัธยมปลาย
③ผู้ที่เข้าเรียนที่โรงเรียน ② หลังจบชั้นมัธยมต้นและมีอายุไม่ถึง 17 ปี
④ผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือสวัสดิการ แต่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือการเรียน

■เอกสารที่ต้องยื่น
①แบบฟอร์มใบสมัครเงินช่วยเหลือการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายเมืองซุยตะ (สำหรับการยื่นทางไปรษณีย์ และการยื่นด้วยตัวเอง)
②เอกสารแสดงรายได้ (「หนังสือรับรองการเสียภาษีเมือง (เมืองและหมู่บ้าน) ปีเรวะ4」ของทุกคนในครัวเรือน)
・ผู้ที่ ณ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2023 ทำการลงทะเบียนเป็นราษฎรชาวเมืองซุยตะแล้ว และได้ยื่นแสดงรายได้ของปีค.ศ.2022 เรียบร้อยแล้ว
→ ยื่นส่ง ①
・ผู้ที่ ณ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2023 ลงทะเบียนเป็นราษฎรชาวเมืองอื่นนอกเหนือจากเมืองซุยตะ → ยื่นส่ง ① และ ②

■วิธีการยื่น
①ยื่นออนไลน์
URL:https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1022812/1003387.html
②ส่งทางไปรษณีย์ (「ไปรษณีย์ลงทะเบียน (โทคุเทคิโลคุยูบิน)」 หรือ 「ไปรษณีย์ลงทะเบียนธรรมดา (คันอิคาคิโทเมะ)」)
③ยื่นด้วยตัวเอง (วันธรรมดา เวลา 9:00~17:30)
ที่อยู่ :3-402 อาซาฮิมะจิ เมืองซุยตะ รหัสไปรษณีย์ 564-0027 แผนกกิจการโรงเรียน คณะกรรมการการศึกษาเมืองซุยตะ

■ระยะเวลาการรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน ค.ศ.2023 ถึง วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.2023

■ฝ่ายที่รับผิดชอบ
แผนกกิจการโรงเรียน ฝ่ายการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาเมืองซุยตะ
เบอร์โทรศัพท์:06-6155-8195

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL