เรื่อง การส่งเอกสารแจ้งเตือน การเข้าโรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมต้น

小学校・中学校の入学通知書送付について
ภายในวันที่ 31 มกราคม ค.ศ.2023 จะมีการจัดส่งเอกสารแจ้งเตือนการเข้าโรงเรียนไปให้กับครัวเรือนที่มีเด็กที่จะเข้าโรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมต้น ของรัฐบาลเมืองซุยตะในเดือนเมษายน ค.ศ.2023 หากได้รับเอกสารแล้วและมีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ข้อ (1)~(4)จะต้องติดต่อยื่นเรื่อง

■คุณสมบัติ
โรงเรียนรัฐบาลเมืองซุยตะชั้นประถม : ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.2016 ~วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2017
โรงเรียนรัฐบาลเมืองซุยตะชั้นมัธยมต้น : ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.2010 ~วันที่ 1 เมษายน ค.ศ.2011

■ผู้ที่ต้องยื่นเรี่อง
(1)ชาวต่างชาติ ผู้ที่ต้องการมาเข้าเรียนใหม่ที่โรงเรียนรัฐบาลของเมือง
(2)ผู้ที่จะเข้าหรือจะย้ายเข้าโรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาลของประเทศ
(3)ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง แต่ที่อยู่ที่ลงทะเบียนกับที่อยู่จริงนั้นต่างกัน และต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลชั้นประถมของเมืองในเขตที่อาศัยอยู่จริง
(4)ผู้ที่จะย้ายไปเรียนในเขตอื่น แต่อาจจะย้ายไม่ทันการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่และมีความประสงค์จะเข้าเรียนในเขตการศึกษาใหม่ตั้งแต่ต้นปีการศึกษาใหม่

■ฝ่ายที่รับผิดขอบ
แผนกกิจการโรงเรียน ฝ่ายการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาเมืองซุยตะ
ที่อยู่ : 3-402 อาซาฮิมะจิ เมืองซุยตะ
เบอร์โทรศัพท์:06-6155-8195

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL