ข่าวเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับครัวเรือนที่มีเด็กในความดูแล

เนื่องจากค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ค่าอาหาร ฯลฯ ที่พุ่งเพิ่มขึ้นสูง จึงมีเงินช่วยเหลือสำหรับครัวเรือนรายได้น้อยที่มีเด็กอยู่ในการเลี้ยงดู จ่าย 50,000 เยนต่อเด็ก 1 คน

กลุ่มเป้าหมาย
①ครัวเรือนที่ได้รับเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กจากเมืองซุยตะในเดือนเมษายน พ.ศ.2565(ค.ศ.2022) (จ่าย ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2565)
②ผู้ปกครองเดี่ยวที่ได้รับเงินบำนาญ แต่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กในเดือนเมษายน พ.ศ.2565(ค.ศ.2022) และรายได้ของปีพ.ศ.2563(ค.ศ.2020) ต่ำกว่าเกณฑ์วงเงินการจ่ายเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็ก
③ครัวเรือนผู้ปกครองเดี่ยวที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูเด็กในเดือนเมษายนพ.ศ.2565(ค.ศ.2022) และหลังเดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ.2563(ค.ศ.2020) มีการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินอย่างกระทันหัน ทำให้มีรายได้ในระดับเทียบเท่ากับผู้ที่รับเงินช่วยเหลือดูแลเด็ก

มีทั้งกรณึที่ต้องยื่นแบบฟอร์ม และกรณีที่ไม่ต้องยื่นแบบฟอร์ม

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่นี่ ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อศูนย์วัฒนธรรมนานานชาติเมืองซุยตะให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL