ข้อบัญญัติพิเศษสำหรับผู้ประกันสุขภาพแห่งชาติขณะศึกษา

修学中の国民健康被保険者の特例
ตามกฎทั่วไป จะต้องซื้อประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ สถานที่อยู่อาศัย
แต่นักศึกษาที่อาศัยอยู่นอกเมืองซุยตะ ที่ได้รับเบี้ยเลี้ยงจากผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในเมืองซุยตะ สามารถยื่นทำเรื่องขอใช้ประกันสุขภาพของเมืองซุยตะได้จนถึงวันจบการศึกษา

■เอกสารที่จำเป็น
(1)ใบรับรองการลงทะเบียนเรียน (ใช้บัตรนักศึกษาได้)
(2)เอกสารยืนยันตัว (มายนัมเบอร์คาร์ด ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ฯลฯ)

■ระยะเวลายื่นเรื่อง
ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

■ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นำเอกสารที่จำเป็นมายื่นเรื่องที่สถานที่นี้
กองประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ว่าการอำเภอเมืองซุยตะ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เคาน์เตอร์ 111 ตึกเตี้ยชั้น 1)

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018391/1024368/1025032.html

■ติดต่อสอบถาม
กรมอนามัยและการแพทย์ กองประกันสุขภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์ :050-1807-2183

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL