Thông báo về Tiền hỗ trợ dành cho các hộ gia đình được miễn thuế thị dân

住民税非課税世帯に対する給付金のお知らせ
Nhằm giảm bớt gánh nặng kinh tế do tình hình vật giá leo thang, mỗi hộ gia đình thuộc diện được miễn thuế thị dân sẽ nhận được khoản hỗ trợ 70,000 yên.

■Đối tượng
Các hộ gia đình có đăng ký cư trú tại thành phố Suita tính tại thời điểm ngày 1 tháng 12 năm 2023, thuộc diện được miễn thuế thị dân niên độ 2023.

■Số tiền hỗ trợ
Mỗi hộ gia đình 70,000 yên

■Thủ tục
(1) Các hộ gia đình đã nhận được trợ cấp 30,000 yên trong khoảng thời gian từ tháng 4-11/2023 sẽ nhận được Bưu thiếp thông báo qua đường bưu điện từ trung tuần tháng 12 năm 2023. Các hộ gia đình thuộc diện này không cần làm thêm thủ tục gì sau khi nhận được Bưu thiếp.
(2) Các hộ gia đình ngoài nhóm (1) sẽ nhận được Phong bì chứa giấy tờ xác nhận từ trung tuần tháng 1 năm 2024. Sau khi nhận được giấy tờ, vui lòng hoàn thành thủ tục đăng ký trước ngày 31/3/2024 (chủ nhật).

■Website
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018735/1028381/1030086.html

■Đơn vị phụ trách
Phòng An sinh xã hội, ban Phúc lợi
Điện thoại: 0120-938-208(Tổng đài hỗ trợ)

Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm Tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita.

Copied title and URL