แจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับครัวเรือนที่ได้รับการยกเว้นภาษีท้องถิ่น

住民税非課税世帯に対する給付金のお知らせ
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับครัวเรือนที่ได้รับการยกเว้นภาษีท้องถิ่น มีการจัดสรรเงินช่วยเหลือ 70,000 เยน ต่อครัวเรือน

■คุณสมบัติผู้รับ
ณ วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ.2023 มีการลงทะเบียนเป็นราษฎรเมืองซุยตะ และเป็นครัวเรือนที่ได้รับการยกเว้นภาษีท้องถิ่น ปี2023

■จำนวนเงินช่วยเหลือ
จำนวน 70,000 เยน ต่อครัวเรือน

■ขั้นตอนการดำเนินการ
(1)ครัวเรือนที่ได้รับเงินช่วยเหลือ (30,000 เยน) ระหว่างเดือนเมษายน ~ เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2023 จะได้รับไปรษณียบัตรส่งไปให้ในช่วงหลังกลางเดือนธันวาคม ค.ศ.2023 ถ้าได้รับไปรษณียบัตร ไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่อง
(2)ครัวเรือนนอกเหนือจากข้อ(1) จะมีการจัดส่งเอกสารไปให้ทางไปรษณีย์ในช่วงหลังกลางเดือนมกราคม ค.ศ.2024 ถ้าได้รับเอกสารแล้ว จะต้องยื่นเรื่องภายในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ.2024

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kenko/1018735/1028381/1030086.html

■ติดต่อสอบถาม
กรมสวัสดิการ สำนักงานสวัสดิการการดำเนินชีวิต
โทรศัพท์ :0120-938-208(คอลเซ็นเตอร์)

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL