ระบบเงินช่วยเหลือการเรียนระดับมัธยมปลาย

高等学校等学習支援金支給制度
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือเพื่อการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันนี้ ณ เดือนเมษายน ค.ศ.2024
โรงเรียนมัธยมปลายรวมถึง โรงเรียนมัธยมปลายออนไลน์ โรงเรียนสนับสนุนเด็กพิเศษ วิทยาลัยเทคนิค (ถึงปี 3 ) โรงเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา ฯลฯ

■คุณสมบัติ
มีคุณสมบัติครบข้อ (1)~(5) ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ปกครองนักเรียนมัธยมปลายที่ลงทะเบียนเรียนอยู่ปัจจุบัน
(2) ผู้ปกครองที่ยื่นสมัครนั้น อาศัยอยู่ในเมืองซุยตะ
(3) โดยหลักการแล้ว นักเรียนมัธยมปลายในข้อ (1) นั้น จะต้องเข้าโรงเรียนชั้นมัธยมตอนอายุไม่เกิน 17 ปึ
(4) ไม่ได้รับสวัสดิการการดำรงชีวิต(เซกัสซึโฮโกะ)
(5) รายได้รวมของครัวเรือนของปี 2023 รวมแล้วต่ำกว่ามาตรฐานการรับรองหรือได้รับการยกเว้นภาษีเทศบาลสำหรับทุกคนในครัวเรือน

■ระยะเวลารับสมัคร
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน ~ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.2024

■วิธีสมัคร
มีวิธีสมัคร (1)~(3) ดังนี้
(1) สมัครทางอิเล็กทรอนิค
(2) ส่งทางไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ลงทะเบียน (โทคุเทคิโลคุยูบิน) หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียนธรรมดา (คันอิคาคิโทเมะ))
(3) สมัครที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (วันธรรมดาเวลา 9:00~17:30 )
ที่อยู่ : คณะกรรมการการศึกษาเมืองซุยตะ กองวิชาการ
Suita City Board of Education, Academic Affairs Division 3-402 Asahi-Cho, Suita City 564-002

■เอกสารที่ต้องยื่น
(1) ใบสมัครคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษาโรงเรียนมัธยมปลายเมืองซุยตะ
(2) เอกสารรายได้ของครัวเรือน

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1022812/1003387.html

■ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายการศึกษาโรงเรียน กองวิชาการ
โทรศัพท์ :06-6155-8196

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL