ระบบเงินช่วยเหลือการเข้าโรงเรียนชั้นประถม และมัธยมต้น

小学校・中学校就学援助費制度
เงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนและค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ปกครองครอบครัวที่ขัดสน

■คุณสมบัติ
มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขข้อ (1)~(3) ดังต่อไปนี้
(1) อาศัยอยู่ในเมืองซุยคะ
(2) ผู้ปกครองของเด็กที่เข้าเรียนที่โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมต้นเมืองซุยตะ
(3) มีรายได้ต่อครัวเรือนของปี 2023 ต่ำกว่ามาตรฐานรับรองค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียน

■ระยะเวลายื่นเอกสาร
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน ~ วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.2024.
※ยื่นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้ถึงวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม
※หลังปิดรับสมัครพร้อมกันแล้ว ยังรับยื่นใบสมัครจนถึงวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ.2025 แต่จะมีการจ่ายเงินช่วยคิดเป็นรายเดือนนับตั้งแต่เดือนที่สมัคร

■วิธีสมัคร
มีวิธีสมัคร (1)~(3) ดังต่อไปนี้
(1) สมัครทางอิเล็กทรอนิคส์
(2) ส่งทางไปรษณีย์ (ไปรษณีย์ลงทะเบียน (โทคุเทคิโลคุยูบิน) หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียนธรรมดา (คันอิคาคิโทเมะ))
(3) สมัครที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (วันธรรมดาเวลา 9:00~17:30 )
ที่อยู่ คณะกรรมการการศึกษาเมืองซุยตะ กองวิชาการ
Suita City Board of Education, Academic Affairs Division 3-402 Asahi-Cho, Suita City 564-002

■เอกสารที่ต้องยื่น
(1) แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือการศึกษา
(2) เอกสารรายได้ของครัวเรือน

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1018281/1018293/1003386.html

■ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายการศึกษาโรงเรียน กองวิชาการ
โทรศัพท์ :06-6155-8196

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL