เงินช่วยเหลือการเรียนพิเศษ

習い事の費用を助成します
เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และประสบการณ์หลากหลายให้กับเด็กๆ และลดช่องว่างอันเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ จึงมีการจัดสรรเงินช่วยเหลือการเรียนพิเศษ ด้านการกีฬา ศิลปะ และการเรียนเสริม

■คุณสมบัติ
ครัวเรือนที่ได้รับเงินช่วยเหลือการดำรงชีพ (เซคัสสึโฮโก) และ ครัวเรือนที่ได้รับเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตร(จิโดฟุโยเทอะเท)

■แนวการเรียน
วิชาการเรียนในชั้นเรียน เช่น ดนตรี กีฬา โรงเรียนกวดวิชา ฯลฯ

■ค่าใช้จ่ายที่ได้รับสิทธิ์
ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า) ค่าธรรมเนียมรายเดือน ฯลฯ

■วงเงินช่วยเหลือ
เด็ก 1 คน 1 หมื่นเยนต่อเดือน

■วิธีสมัคร
มีเอกสารส่งทางไปรษณีย์ไปให้ครัวเรือนที่มีสิทธิ์
ถ้าเป็นครัวเรือนที่มีสิทธิ์แต่ไม่ได้รับเอกสาร กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

■โฮมเพจ
https://www.city.suita.osaka.jp/kosodate/1020164/1030149.html

■ฝ่ายรับผิดชอบ
สำนักงานนโยบายดูแลเด็ก แผนกเด็ก

■ติดต่อสอบถาม
สำนักงานโครงการเงินช่วยเหลือการเรียนพิเศษของเด็ก
โทรศัพท์ :0120-065-067 (คอลเซ็นเตอร์)

ถ้ามีคำถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติเมืองซุยตะ ให้คำปรึกษาครบวงจร

Copied title and URL