Thông báo nghỉ Tết dương lịch của Trung tâm tư vấn Đa văn hóa một cửa thành phố Suita

29/12/2022 (Thứ năm) ~ 3/1/2023 (Thứ ba)

Trong thời gian trên, chúng tôi vẫn tiếp nhận liên lạc qua email và tạm dừng phản hồi qua điện thoại.
Các thông tin đăng ký tư vấn mới vẫn được ghi nhận và sẽ được xử lý sớm nhất vào ngày làm việc (Thứ tư, 4/1/2023).

Copied title and URL