नेपाली भाषा / ネパール語

नेपाली भाषा / ネパール語

2024 सुइता सिटी अभिभावकहरू काममा भएका परिवारहरूले बाल विकास कार्यालयको लागि आवेदनको सम्बन्धमा

2024年度吹田市留守家庭児童育成室の申し込みについてप्राथमिक विद्यालयको 1 देखि 4 कक्षाका बच्चाहरू जसका अभिभावकहरू काममा छन् र जसले आवश्यकताको शर...
नेपाली भाषा / ネパール語

विदेशीहरूको लागि विशेषज्ञ परामर्श(सल्लाह) लिन सक्नुहुन्छ

外国人のための専門家相談परामर्श केन्द्रले विशेषज्ञहरूसँग परामर्शको लागि नियमित दिनहरू प्रदान गर्दछ। तपाईंको आफ्नै भाषामा विशेषज्ञहर...
नेपाली भाषा / ネパール語

भूकम्प र आँधीबाट सावधान रहनुहोस्

台風や地震に気を付けましょう。देशव्यापी रुपमा आँधी र भूकम्पको प्रकोप बढ्दै गएको छ ।यो विपद्को लागि अग्रिम तयारी र निकासी प्रक्रियाहरू ...
नेपाली भाषा / ネパール語

2024 मा नर्सरी स्कूल, किन्डरगार्टन (होइकुयेन) (योउचियेन )आदिको उपयोगको लागी आवेदनहरुको बारेमा

2024年度保育所・幼稚園などの利用申し込みについて 【किन्डरगार्टन (योउचियेन )को बारेमा】सुइता सिटिमा आफ्ना बुवाआमा सँग बस्ने बालबालिकाहरूले कि...
नेपाली भाषा / ネパール語

विदेशीहरूको लागि विशेषज्ञ परामर्श

外国人のための専門家相談परामर्श केन्द्रले विशेषज्ञहरूसँग परामर्शको लागि नियमित दिनहरू प्रदान गर्दछ। तपाइँको आफ्नै भाषामा विशेषज्ञहर...
Copied title and URL